Attribuuttityypit » Jännitteenkesto »

Attribuutit

1S (4,2V)
2S (8,4V)
3S (12,6v)
4S (16,8v)
6S (25,2v)